Naturvidenskabelige museer

Udvikling af digital formidling på naturvidenskabelige museer: praksis og potentialer

Samarbejdspartnere

Adjunkt, ph.d. Sigurd Gronemann; professor, dr. phil. Kirsten Drotner, Syddansk Universitet; og Statens Naturhistoriske Museum

Projektperiode

1. august 2016 - 1. juli 2019

Selvom digitale teknologier i dag indgår i både langsigtede formidlingsstrategier og i den daglige formidlingspraksis på mange museer, er der udfordringer forbundet med at sikre overensstemmelse mellem museernes intentioner om innovativ, digital formidling og realiteterne i deres udviklingspraksis og i brugernes anvendelse. Dette projekt sætter fokus på de potentialer og udfordringer, den øgede brug af digitale medier medfører for museer på tværs af formidlingens organisering, medarbejdere og arbejdsprocesser. Formålet er at bidrage til at optimere og udvikle museernes digitale formidlingspraksis ud fra den enkle tese, at en velfungerende udviklingsproces er afgørende for, at de digitale teknologier lever op til de forventninger, både brugere og museer har til dem. Teoretisk placerer projektet sig i et tværvidenskabeligt krydsfelt mellem medieteori, menneske-maskineinteraktion og museologi, og det indeholder både et analyse- og et udviklingsperspektiv. Metodisk anvendes etnografiske tilgange kombineret med designbaseret forskning. Empirisk tager projektet afsæt i Statens Naturhistoriske Museums udvikling af en række digitale formidlingsprodukter. For at præcisere og nuancere projektet inddrages desuden cases fra naturvidenskabelige museer af forskellig størrelse og placering, nemlig Fjord og Bælt (lille), Naturama (mellem) og Den Blå Planet (stor).