Genopslag: Ph.d.-stipendium i citizen science-kommunikation

Hvor:

Odense - Institut for Kulturvidenskaber (IKV), Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Hvornår:

1. februar 2018

Ved Institut for Kulturvidenskaber (IKV), Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet, genopslås et ph.d.-stipendium i udvikling af borgerbaseret forskning (citizen science) via mobile kommunikationsenheder til besættelse den 1. februar 2018.

Institut for Kulturvidenskaber varetager forskning, undervisning og formidling inden for filosofi, kulturstudier, litteratur, medievidenskab og uddannelsesvidenskab jf. information om IKV, der findes på http://www.sdu.dk/ikv

Ph.d.-stipendiet har til formål at bidrage til at kvalitetsudvikle borgerbaseret forskning (citizen science) ved at skabe nye måder, hvorpå museer inddrager danskerne som medforskere. Formålet opfyldes ved at besvare følgende spørgsmål: Hvordan designes kommunikation via mobile enheder, så den understøtter ikke-forskeres inddragelse i at håndtere komplekse problemstillinger i natur og samfund? Med Statens Naturhistoriske Museum som et af de empiriske afsæt meddesigner, afprøver og evaluerer stipendiaten kommunikation via mobile enheder, hvormed et bredt udsnit af danskere kan indsamle, dele og diskutere data af relevans både for sig selv og for forskningen.

Projektet indgår i forsknings- og udviklingsprogrammet Vores museum (www.voresmuseum.dk), og stipendiaten tilknyttes en af instituttets forskningsgrupper. Link til forskningsgrupper og deres programmer findes her:
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Ikv/Forskning/Forskningsgrupper
Forskningsledere eller evt. påtænkt vejleder kan kontaktes med henblik på vejledning i forhold til ansøgningen.

Kvalifikationskravet er en relevant, afsluttet kandidateksamen med gode resultater. Ansøgere skal vedlægge en projektbeskrivelse (se nedenfor). Beherskelse af et nordisk sprog er en fordel.

Stipendiaten indskrives ved Det humanistiske Fakultets forskerskole - for mere information se http://www.sdu.dk/Forskning/PhD/Phd_skoler/Phd_humaniora
- og gennemgår som en del af ph.d.-studiet et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb med ph.d.-kurser, seminarer og aktiv konferencedeltagelse samt et 3-6 måneders miljøskifte i udlandet. Derudover skal den ph.d.-studerende deltage aktivt i Vores museum og ligeledes opnå erfaring med undervisning og formidling. jf. bekendtgørelse om Ph.d.-uddannelse http://static.sdu.dk/mediafiles//1/2/4/%7B124991A6-7783-4723-9757-E17589068BEC%7DBekendtgoerelse%20Phd%202013.pdf

Yderligere oplysninger om stipendiets faglige indhold og Vores museum fås ved henvendelse til professor og programleder Kirsten Drotner på tlf. 21356325 eller e-mail: drotner@sdu.dk. Yderligere oplysninger om Ph.d.-forløb og IKV fås ved henvendelse til institutleder Anne Jensen på tlf. 6550 3145 eller e-mail: anne.jensen@sdu.dk.

Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.
Ansøgningerne vil blive bedømt af et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Ansøgere vil blive underrettet om udvalgets bedømmelse af deres egen ansøgning. Der vil som led i den samlede vurdering kunne indgå en samtale.

Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.
Ansættelsen som ph.d.-stipendiat er tre årig og ansættelsen ophører automatisk ved udgangen af perioden. Stillingsindehaveren må ikke påtage sig andet lønnet arbejde under ansættelsen.

Kvalifikationskravet er en relevant, afsluttet kandidateksamen med gode resultater ved ansøgningsfristen.

Ansøgningen vil blive bedømt af et sagkyndigt udvalg. Hver ansøger vil modtage den del af bedømmelsen, der angår ansøgeren selv.
Der vil som led i den samlede vurdering af ansøgerens kvalifikationer kunne indgå en samtale

Ansættelse som ph.d.-stipendiat sker i henhold til cirkulære af  1. juli 2013 om overenskomst for Akademikere i staten – bilag 5, protokollat om ph.d.-stipendiat, Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2015
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Søg stilling online" nederst på siden.

Du bedes venligst være opmærksom på, at vi kun modtager pdf-filer. Den enkelte fil må ikke være over 10 MB. Vi modtager ikke zip-filer, jpg eller andre billedfiler.

Alle pdf-filer skal være ulåste og tillade binding og må ikke være password beskyttede.

Såfremt du har mere end en fil til hvert felt skal du kombinere pdf-filerne til en samlet fil inden du uploader, da hvert enkelt felt kun kan håndtere en fil.

Fakultetet forventer, at ansøgere har læst "Vejledning for ansøgere" inden der søges.
Ansøgning og alle bilag skal være på dansk, engelsk eller et af de skandinaviske sprog.
Kun materiale på dansk, norsk, svensk og engelsk vil blive bedømt. Kopi af originale eksamensbeviser bedes medsendt.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Særligt ph.d.-ansøgningsskema, der findes her
  • CV
  • Projektbeskrivelse på max. 5 sider (2.400 anslag pr. side)
  • Eksamensbeviser
  • Op til 2 af de mest relevante publikationer. Der vedhæftes en pdf-fil for hver enkelt publikation. Hvis der er medforfattere til en publikation, skal der vedlægges medforfattererklæring som en del af den pågældende pdf-fil

Du finder yderligere information om ph.d.-uddannelserne ved Humaniora her

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Tjenestested: Odense
Ansøgningsfrist: 22/11/2017

Søg stilling online