Ældre kunst og nutidige brugere

Ældre kunst og nutidige brugere: nye metoder til formidling af Skovgaard-familiens kunst og samtid

Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere: Ph.d.-studerende, cand.mag. Mia Yates; lektor, mag.art. Ane Hejlskov Larsen, Aarhus Universitet; og Skovgaard Museet

Projektperiode

1. august 2016 – 1. august 2019

Jo ældre genstande, et museum formidler, jo mere udfordrende kan det være at forstå dem. Dette projekt har til formål at styrke varierede brugergruppers oplevelse og forståelse af ældre kunst. For at opfylde det formål undersøger projektet følgende hovedspørgsmål: hvilke kontekstuelle rammer fremmer nutidige brugeres forståelse af Skovgaard Museets samling? Og hvordan kan nye formidlingsgreb åbne samlingen for flere forskellige brugergrupper?
Projektet tager afsæt i en evaluering af Skovgaardmuseets hidtidige formidlingseksperimenter, samt i kvalitative, antropologiske feltundersøgelser af museets brugere og ikke-brugere for at afdække deres oplevelser af den eksisterende formidling. På baggrund af evalueringen og brugerundersøgelserne udvikles prototyper på formidlingstiltag, som afprøves ved særarrangementer på Skovgaard Museet.
Det er tesen, at netop Skovgaard Museets samlingsfundament i en kunstnerfamilie udgør et forankringspunkt for brugernes identifikation, der kan bygge bro over tidskløften. Skovgaardfamiliens personlige fortællinger inddrages derfor i de nye formidlingstiltag, som udvikles ved hjælp af narrativitetsteori, eftersom narrativer kan skabe meningsfulde forbindelser mellem fantasi og virkelighed, og herigennem være et effektivt redskab til at aktivere historien i relation til nutiden. Sensorisk teori inddrages også for at afdække, hvordan og med hvilket formål forskellige sanser kan komme i spil og understøtte varierede møder med samlingen.
Projektet bidrager således med ideer til, hvordan kunstmuseer med historisk kunst kan fremme samlingernes sociale og kulturelle tilgængelighed ved hjælp af narrativer og sensoriske elementer. På den måde styrker delprojektet demokratiseringen af kunstmuseer i Danmark i forhold til nye brugergrupper.

Læs mere om Mia Yates projekt i artiklen Det eksperimenterende kunstmuseum eller se videoen herunder, hvor hun kort fortæller om sin forskning.